Договір публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://annachaplygina.com, щодо надання Інформаційних послуг юридичним та/або фізичним особам (далі — Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через публічні лекції, практикуми та відеолекції – спеціальні форми передачі інформації, спрямовані на набуття Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності за встановлену плату.
1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником реєстраційної форми на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта – цей публічний договір на надання інформаційних послуг.
Сайт – інтернет-сайт https://annachaplygina.com, що використовується Виконавцем на правах власності.
Інформаційні послуги – послуги Виконавця, види та вартість яких зазначено на Сайті, щодо надання інформації через публічні лекції та практикуми – спеціальні форми передачі інформації, спрямовані на набуття Замовником додаткових знань, умінь та навичок у певній сфері діяльності.
Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій зі 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.
Виконавець – ФОП Чаплигіна Ганна Миколаївна (Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Польова, 30, кв. 13).
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є платне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Замовнику Інформаційних послуг за плату.
3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюються одним зі способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:- оплата електронними коштами;- оплата за допомогою інтернет-банкінгу;- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Замовлення Інформаційної послуги Замовник здійснює через сайт, який містить інформацію про мову, місце, дату та час надання Виконавцем інформаційної послуги або інформацію про отримання інтернет-доступу до перегляду відеоконтенту.
4.2. Замовник після оплати Інформаційної послуги отримує електронне підтвердження на вказану електронну пошту та автоматично стає учасником публічної лекції або отримує електронний лист з доступом та паролем до перегляду відеолекції. Види та способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначаються на Сайті.
4.3. Виконавець надає Замовнику Інформаційну послугу у місці, день, годину та мовою, зазначеними на Сайті. Доступ до перегляду відеоконтенту здійснюється після надходження оплати та отримання листа з паролем.
4.4. Ця Оферта має силу акта про надання послуг. Приймання відбувається без підписання відповідного акта.
4.5. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у публічній лекції без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час публічної лекції. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників лекції чи спікера, відхилення від теми лекції, реклама, нецензурні висловлювання тощо.
4.6. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у публічній лекції у разі встановлення факту розповсюдження Замовником інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у лекції, третім особам за плату або безоплатно, без погодження з Виконавцем. Використання Замовником інформації та матеріалів, одержаних в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається лише в особистих цілях та для особистого використання Замовника.
4.7. Виконавець залишає за собою право анулювати доступ Замовника до перегляду відеоконтенту у разі встановлення факту передачі та розповсюдження Замовником паролів третім особам, розповсюдження авторських матеріалів, отриманих ним під час перегляду відеолекції, третім особам без погодження з Виконавцем.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливе за умови заповнення ним на Сайті відповідної реєстраційної форми. Реєстраційна форма має містити прізвище, ім'я Замовника, адресу його електронної пошти, телефон.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту за допомогою облікового запису Замовника.
6.2. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.
6.3. Виконавець гарантує надання Замовнику повної та достовірної інформації про послугу на його вимогу.
6.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати місце та/або дату, та/або час надання Інформаційної послуги, попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника або СМС на зазначений при реєстрації номер.
6.5. Виконавець має право змінювати тривалість Інформаційної послуги та/або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).
6.6. Виконавець має право продовжити терміни надання Інформаційної слуги, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення реєстраційної форми на Сайті. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.
7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання або за згодою Виконавця.
7.3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює відносини щодо надання послуг.
7.4. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця та за доведеністю зазначеної обставини.
7.5. Всі претензії щодо якості Інформаційної послуги, що надається, мають надсилатися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту moc.liamg%40okhsognna. Строк розгляду претензії(ій) Замовника Виконавцем становить 30 (тридцять) днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення коштів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після якого Виконавцем приймається одне з наступних рішень: 1) про незгоду з претензією та про відмову у поверненні коштів, або 2) про згоду з претензією та про задоволення вимоги про повернення коштів.
7.6. Приймання до розгляду претензій Замовника з вимогою повернення коштів припиняється за 7 (сім) календарних днів до моменту початку надання Інформаційної послуги, що беззастережно приймається сторонами.
7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника у платіжних системах, кредитну картку, особистий рахунок або інші реквізити, узгоджені сторонами. Усі повернення коштів здійснюються за умови направлення Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яка буде надіслана Замовнику листом електронною поштою. Сторонами беззастережно приймається, що рішення про спосіб повернення коштів залишається у кожному даному випадку на розсуд Виконавця.
7.8. Кошти зараховуються на рахунок у банку, зазначеному Замовником, протягом 30 календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав заяву Замовника. Фінансовий документ, що підтверджує внесення коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язку щодо повернення коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони мають право звернутися до українського суду.
8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, бере на себе також ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь та навичок, отриманих Замовником у ході надання Інформаційної послуги.
9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь та навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця та/або іншого спікера публічної лекції, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.
10.2. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на проміжок часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі й він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.
11.2. У випадку, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
11.3. Виконавцем за цим Договором є ФОП Чаплигіна Ганна Миколаївна та/або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.
11.4. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв'язку з укладанням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.